deputatverkhovnogosovetachuvashskojassr8sozyvvint.jpg